Polityka
Prywatności

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego legaleverest.pl są: 
  1. Exeet Paweł Sokołowski z siedzibą we Wrocławiu 50-566 przy ul. Ślicznej 35/8, REGON 932932370, NIP 8992272271, e-mail info@4challenge.org (zwany dalej ”Administrator 1”) oraz 
  2. Bartosz Czupajło, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, e-mail info@legaleverest.pl (zwany dalej ”Administrator 2”) zwani dalej łącznie „Administratorami”. 

Administratorzy odpowiadają za administrowanie danymi osobowymi w zakresie określonym w pkt. II Polityki Prywatności.

 1. Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa. Celem Administratorów jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.
 1. Administratorzy zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych, czyli ich poufność, dostępność, integralność, a także rozliczalność prowadzonych przez siebie działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, w ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). 
 • CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA ZBIERANIA DANYCH

W zależności od Państwa relacji z Administratorami, Administratorzy na potrzeby poszczególnych procesów biznesowych może przetwarzać dane osobowe w zakresie:

Korespondencja z Użytkownikami prowadzona za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty e-mail, poczty tradycyjnej

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych.

W celu prowadzenia korespondencji oraz zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Informacje na temat celu przetwarzania danych zawartych w treści korespondencji i powiązanych podstaw prawnych podano w pozostałych częściach klauzuli informacyjnej (w zależności od tego, czego dotyczy korespondencja).

Co do zasady, dane przetwarzane są przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń. Okres przechowywania danych stanowiących treść korespondencji jest jednak uzależniony od celu przetwarzania danych, którego dotyczy dana korespondencja (jeżeli występują inne terminy usunięcia danych, to informacje na ten temat podano w odrębnej klauzuli informacyjnej).

Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa.

Składający reklamacje, wnioski, zapytania

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

 • w celu rozpatrzenia złożonej skargi, wniosku lub reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celu realizacji umowy powiązanej ze zgłoszeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli składający wniosek reklamację bądź zapytanie jest stroną umowy z Administratorem bądź art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli zgłaszający jest osobą współpracującą z Administratorem w imieniu klienta lub kontrahenta Administratora),
 • ile ma zastosowanie – w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celach określonych w treści zgody, o ile taka została wyrażona (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli zgłoszenia zawiera dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane na podstawie zgody, którą stanowi Państwa wyraźne działanie: udostępnienie ich z Państwa inicjatywy w celu rozpatrzenia zgłoszenia (podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, jeśli w ramach zgłoszenia zawarte są dane szczególnej kategorii, to będą one przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od upływu terminu rękojmi lub terminu rozliczenia reklamacji, zaś w zakresie przetwarzania celem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ich przedawnienia bądź prawomocnego zakończenia postępowań sądowych bądź egzekucyjnych.

W przypadku pozyskania danych od osoby innej niż podmiot danych, źródłem jest osoba, która wskazała dane w zgłoszeniu

Dodatkowo, Administrator 2 może przetwarzać dane osobowe w zakresie:

Subskrybenci newsletter-a i adresaci działań marketingowych

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Okres przechowywania danych

W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa – źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych

Opcjonalnie możemy przetwarzać Państwa dane w celu: 

 • realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy wykorzystaniu następujących form komunikacji:
 1. newsletter (wysyłka biuletynu informacyjnego),
 2. rozmowy głosowe (marketing telefoniczny),
 3. przesyłanie informacji handlowej (wiadomości e-mail),
 4. przesyłanie informacji handlowej (wysyłka sms),
 5. wysyłki materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną.
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Także w związku z realizacją pozostałych prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i związanych z nimi roszczeniami.

Jeśli danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (zazwyczaj są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

 • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ LEGALEVEREST.PL
 • Pliki cookies

Strona Internetowa gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony Internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości Strony Internetowej Administratora do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony internetowej i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony Internetowej korzystają ze stron Internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji Użytkownika Strony Internetowej.
 1. W ramach Strony Internetowej Administratora stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do Usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej, pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej;
 2. „preferencyjne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Strony Internetowej ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Strony Internetowej, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej itp.
 1. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, mogą Państwo zawsze zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych. Pliki cookies zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Administrator informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 1. Każdy z Państwa, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies zobowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej we własnym zakresie i wedle własnych preferencji. Konfiguracja ustawień przeglądarki internetowej zezwalająca na wykorzystanie plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji zbieranych za pośrednictwem plików cookies, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 1. Zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików cookies można poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
 1. w przeglądarce Internet Explorer
 2. w przeglądarce Mozilla Firefox
 3. w przeglądarce Chrome
 4. w przeglądarce Safari
 5. w przeglądarce Opera
 1. Mając na uwadze okres przechowywania danych, pliki cookies dzielą się na sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w danym pliku cookies. Typowo, może to być od 1 dnia do 2 lat, jednakże niektóre pliki cookies mogą przechowywać ustawienia do czasu usunięcia historii przez Użytkownika. Stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia wszystkich lub poszczególnych plików cookies zgodnie z preferencją Użytkownika.
 • ODBIORCY DANYCH
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne podmioty udzielające wsparcia Administratorom, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy związane z przetwarzaniem danych. W związku z prowadzeniem działalności Administratora wymagającej przetwarzania Państwa danych osobowych, dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom czy podmiotom świadczącym usługi marketingowe. 
 1. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Państwa danych osobowych:
 1. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia i utrzymania Strony Internetowej,
 2. podmioty realizujące dostawę towarów,
 3. dostawcy rozwiązań związanych z płatnościami elektronicznymi oraz banki,
 4. zakłady ubezpieczeń oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze,
 5. biura księgowe,
 6. notariusze oraz kancelarie adwokackie lub radcowskie,
 7. firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie,
 8. firmy archiwizujące i niszczące dokumenty,
 9. hostingodawcy stron internetowych,
 10. podmioty ułatwiające optymalizację stron internetowych,
 11. dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe),
 12. podmioty zapewniające Administratorowi wsparcie techniczne,
 13. podmioty zapewniające system mailingowy,
 14. podmioty zapewniający usługi marketingowe,
 15. podmioty zapewniający usługi statystyczne,
 16. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 • DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH ORAZ PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 
 1. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku zawarcia umów z Administratorem, rozliczenia prowadzonej działalności Administratora, jak również wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 1. Mają Państwo prawo do:
 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi u Administratora zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych,
 4. dostępu do swoich danych osobowych,
 5. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych),
 6. przeniesienia danych – na tej podstawie Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu,
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 1. W przypadku, jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych na wskazany kanał komunikacji informujemy, że każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku opcjonalnego newsletter-a wycofanie zgody jest możliwe poprzez wypisanie się za pośrednictwem linku wskazanego w treści wiadomości bądź poprzez kontakt na adres: info@legaleverest.pl z dopiskiem „Rezygnacja z zapisu na listę mailingową”.
 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI 
 1. W ramach procesów prowadzanych przez Administratora, Administrator nie prowadzi dopasowywania treści w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników Administratora.
 1. W przypadku, gdyby w ramach prowadzanych przez Administratora procesów planowano rozpocząć proces zautomatyzowanego podejmowania decyzji, zostaną o tym Państwo poinformowani poprzez zmianę Polityki Prywatności bądź poprzez przekazanie odrębnego oświadczenia.
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 1. Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe Administratora wskazane w pkt 1.1 Polityki Prywatności, z dopiskiem Standardowe klauzule umowne. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo także zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługi i funkcje w ramach Serwisu, jak również oferta Administratora mogą z czasem ulegać zmianom – w tym rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie.
 1. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach serwisu internetowego. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych.
 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 18 lipca 2023 roku.