Regulamin

 • DEFINICJE

   

 • Usługodawca/Organizator – organizator wyjazdów oferowanych przez Legaleverest.pl Exeet Paweł Sokołowski z siedzibą we Wrocławiu 50-566 przy ul. Ślicznej 35/8. REGON 932932370, NIP 8992272271, tj. przedsiębiorca organizujący imprezę; numer wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych to 11181.
 • Uczestnik – osoba, która zawarła umowę o świadczenie usług związanych z organizacją imprezy na swoją rzecz, a zawarcie takiej umowy nie jest związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług objętych uprzednio zawartą umową.
 • Umowa – pisemne porozumienie, określające wzajemne świadczenia stron, związane z przygotowaniem, organizowaniem oraz realizacją wyprawy między Organizatorem a Uczestnikiem.
 • Partner – Bartosz Czupajło, osoba współpracująca z Organizatorem.
 • Serwis Internetowy – Witryna dostępna pod adresem www.legaleverest.pl 
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego;
 • Polityka Prywatności – dokument dotyczący zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w związku z relacjami/procesami biznesowymi zachodzącymi między Użytkownikami, a Administratorem, w ramach których Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w szczególności w ramach Serwisu Internetowego
 • Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin.
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Serwis Internetowy stanowi wyłącznie platformę prezentującą ofertę wypraw organizowanych przez Usługodawcę i umożliwia zawarcie Umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. Wykorzystanie formularza rejestrującego na wyprawę nie wywołuje żadnych skutków prawnych, stanowi jedynie przekazanie informacji Organizatorowi o zainteresowaniu zawarciem Umowy przez Użytkownika.
 3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Umowy zawartą z Uczestnikiem za wyjątkiem organizacji sesji rozwojowych, które będą realizowane w czasie wyprawy, za które odpowiada Partner.
 4. Szczegółowe warunki określające zasady organizacji wyjazdu, w szczególności warunki płatności, ubezpieczenia, odpowiedzialności itp. zawarte będą w pisemnej Umowie, której projekt osoba zainteresowana udziałem w wyjeździe otrzyma na adres e-mail. Podpisanie Umowy i wpłata zaliczki na wyjazd oznacza rezerwację miejsca dla Uczestnika wyjazdu. 
 • PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 1. Jeśli Uczestnik poda jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Usługodawca ma prawo odmówić współpracy z Uczestnikiem.
 2. W razie składania oświadczeń przez Uczestnika bez ważnego umocowania do działania w imieniu osoby prawnej lub innej osoby fizycznej, Uczestnik jest odpowiedzialny za naprawienie wynikłej stąd szkody, w szczególności za zobowiązania, które wystąpiłyby po stronie takiej osoby prawnej lub innej osoby fizycznej w razie zawarcia ważnej Umowy, Usługodawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania posiadania przez Użytkownika stosowanego upoważnienia do występowania w imieniu osoby trzeciej.
 • PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowej organizacji wyjazdu zgodnej z ofertą prezentowaną w Serwisie Internetowym. Ostateczny zakres usług świadczonych przez Organizatora określać będzie Umowa.
 2. Informacje o zasadach i terminach płatności będą określone w Umowie.
 3. W przypadku gdy Uczestnik chce otrzymać fakturę powinien skierować taką prośbę do Usługodawcy podczas zawierania Umowy, ze wskazaniem danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, zaś w przypadku przedsiębiorców, ze wskazaniem numeru NIP oraz firmy, jak również adres siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności.
 • PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres poczty elektronicznej: info@4challenge.org z dopiskiem „Odstąpienie”. 
 2. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, który można skopiować i wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, jest następujący:
  1. Adresat: Exeet Paweł Sokołowski z siedzibą we Wrocławiu 50-566 przy ul. Ślicznej 35/8
  2. Ja (*) informuję (*) o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następujących usług (*)
  3. Data zawarcia umowy (*)
  4. Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)/Użytkownika (*)
  5. Adres Konsumenta(-ów)/Użytkownika(*)
  6. Podpis Konsumenta(-ów)/Użytkownika (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  7. Data (*)
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone w dowolnej formie pozwalającej na jego udokumentowanie. Zalecaną formą jest przesłanie go na adres poczty elektronicznej: info@4challenge.org z dopiskiem „Odstąpienie”, przy wykorzystaniu wzoru wskazanego w ust. 2 powyżej, co pozwoli Usługodawcy na niezwłoczne go zarejestrować i wykonać. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Postanowienia Regulaminu w ust. 1-4 powyżej mają zastosowanie wyłącznie do Konsumentów. 

 

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LEGALEVEREST.PL
 1. Serwis Internetowy legaleverest.pl i jego elementy, w szczególności oprogramowanie, bazy danych są chronione przepisami prawa polskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu Internetowego i jego elementów przysługują tylko i wyłącznie Partnerowi. 
 2. Nazwa legaleverest, znaki, zasady działania legaleverest, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie oraz kod źródłowy, podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Partner zachowuje wszelkie tytuły prawne prawa własności intelektualnej związane z Serwisem Internetowym oraz powiązaną z nim dokumentacją. Ochronie prawnej podlegają również znaki legaleverest.pl oraz podmiotów trzecich umieszczone w Serwisie Internetowym. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie Internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Partnera lub Partner posiada do nich odpowiednie licencje. 
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu Internetowego w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest: 
 1. zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; 
 2. umieszczanie odesłań do Serwisu Internetowego w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; 
 3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach; 
 4. rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
 5. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania;
 6. stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekompilowanie, dezasemblowanie, podejmowanie prób uzyskania kodu źródłowego, modyfikowanie, tworzenie opracowań (utworów pochodnych) Serwisu Internetowego;
 7. realizowanie nadań treści i materiałów zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.
 • DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW 
 1. Usługodawca oraz Partner są administratorami Danych Osobowych podanych przez Użytkownika
  w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i Przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników oraz innych osób korzystających z Serwisu Internetowego opisane są w Polityce Prywatności.
 2. Podanie przez Użytkownika danych jest dobrowolne lecz niezbędne w przypadku zawarcia umów z Administratorem, rozliczenia prowadzonej działalności Administratora, jak również wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W zakresie innych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 3. Użytkownik ma prawo do:
 1. wycofania zgody Użytkownika w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 2. żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których dane zostały zebrane;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi u Administratora zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 4. dostępu do swoich danych osobowych;
 5. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych);
 6. przeniesienia danych – na tej podstawie Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. 

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator będzie weryfikować prośby, żądania lub sprzeciwy Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego, przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
 2. W przypadku, jeśli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub przesyłanie informacji handlowych na wskazany kanał komunikacji Usługodawca informuje, że każdy Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednocześnie Usługodawca informuje, iż w przypadku opcjonalnego newsletter-a wycofanie zgody jest możliwe poprzez wypisanie się za pośrednictwem linku wskazanego w treści wiadomości bądź poprzez kontakt na adres: info@legaleverest.pl z dopiskiem „Rezygnacja z zapisu na listę mailingową”.
 • REKLAMACJE, POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną na adres: info@4challenge.org z dopiskiem „Reklamacja”, bądź pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 1. dane Użytkownika,
 2. przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację;
 3. stan oczekiwany po załatwieniu reklamacji.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, przy czym w przypadku korespondencji pocztowej, termin na udzielnie odpowiedzi rozpoczyna bieg od daty wpływu reklamacji na adres siedziby Usługodawcy. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną – tym samym kanałem jakim Użytkownik zgłosił reklamację.
 2. Usługodawca zastrzega prawo żądania od Użytkownika podania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, określając termin nie krótszy niż 7 dni oraz zakres wymaganych informacji, z pouczeniem, że brak uzupełnienia żądania w wyznaczonym terminie spowoduje konieczność wydłużenia okresu odpowiedzi na reklamację.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
 4. Działania mediacyjne zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a BIK. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
 5. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny. 
 6. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego procedura określona w ust. 6 pkt 4) powyżej może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 7. Powyższe zapisy niniejszego rozdziału Regulaminu mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów). 
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że Usługodawca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem. Jeśli Usługodawca wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany niezwłocznie wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W wyniku zastosowania niniejszego regulaminu lub korzystania z Witryny nie powstają żadne stosunki prawne pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem poza obowiązkami oraz uprawnieniami wynikającymi bezpośrednio z Regulaminu/Umowy bądź przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności typu: joint venture, partnerstwa, zatrudnienia lub agencji.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 18 lipca 2023 roku.